Arbeidsprogram

Arbeidsprogram for 
Miljøpartiet De Grønne – Askøy

⁃ Det er svært viktig for oss at kommunen støtter lokalt initiativ innen kultur og frivillig arbeid, og kan være samarbeidspartner og pådriver. Samtidig ønsker vi en langsiktig plan der et større kulturhus er en sentral del av planen. Slik det ser ut nå er dette noe kommunestyret skubber lengre og lengre bak i køen.

⁃ Opprettholde og utvide Alternativ skoledag. Alternativ skoledag er et tilbud primært for ungdomstrinnet (13-16 år) der unge som trenger litt andre rammer enn man får i den vanlige skolen, kan få den inspirasjonen og støtten som trengs for å fortsette til videregående og en utdannelse. Her får man i større grad oppfølging fra skolen og støttesystemet rundt, og også tettere samarbeid mellom skole og hjem. ⁃ Skoleskysstilbudet må utvides, og rammene for ungdomskortet bør utvides slik at man fra man begynner på ungdomsskolen skal kunne benytte seg av det.

⁃ De Grønne mener at kommunestyret også bør ta på alvor mangelen på tilbud for unge som ikke ønsker å drive med organisert idrett. Huset i Florvåg er en god begynnelse, men det trengs større bevilgninger, og nye tanker om hvordan man skal drive et fritidstilbud for unge.

⁃ Vi mener det er viktig at kommunen involverer seg mer aktivt i bolig og næringsutviklingen i på Askøy. Ikke bare i å tildele områder for utbygging, men også involvere seg mer i hvor og hvordan utbyggingen skjer. Selv om Askøy kommune sårt trenger ekstra inntekter, så trenger ikke det bety at vi lar utbyggere og industribedrifter gjøre akkurat som de vil.

⁃ Miljøpartiet De Grønne vil legge til rette for arbeidsplasser (verdiskapning) på Askøy slik at behovet for pendling reduseres. De Grønne mener det er viktig for kommunen å få flere attraktive arbeidsplasser hit, men samtidig mener vi at det bør stilles strenge krav til utbyggere vi kan ikke være bekjent av å la fremtidens generasjoner arve en øy der naturperler har blitt erstattet med industribygg. Ett av de viktigste argumentene til mange av våre innflyttere er at Askøy er en øy som har mye flott natur, og dette synes vi det er viktig å bevare!

⁃ Industripolitikken må være rettet fremover, med satsing på grønne arbeidsplasser. Askøy bør satse på prosjekter innen fremtidens kraftkilder som vind-, sol-, bølge/tidevanns- og saltvannskraft. ⁃ Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for økt grad av gjenvinning både privat og offentlig.

⁃ I de senere årene har det vært en praksis i Askøy kommune at utbyggere til en viss grad kan legge deler av sin utbygging på tomter og eiendommer man selv ikke eier, så lenge det ikke er i bruk, og at de nærmest automatisk får tillatelse til dette fra kommunen før dette er avklart med grunneier. Denne praksisen må stoppe og utbygging må i fremtiden kun kunne gjøres på egen grunn.

⁃ De Grønne vil i utgangspunktet heller ha en fortettet bygdestruktur på bebyggelsen av Askøy fremfor å åpne opp for å ta mer av utmark og naturområder. ⁃ Når det gjelder den gamle Viksund-tomten i Strusshamn ønsker vi en sterk kommunal føring på hvordan resultatet skal bli. Her har vi en unik mulighet til å ta vare på en viktig del av Askøys historie, og utvikle et miljø både for kunst, kultur, småindustri, og eventuelt nye boliger. Vi har jo allerede Kulturlogen og Askøy Museumslag som er aktive i Strusshamn, så her må kommunen være med på å videreutvikle et levende bygdeområde! ⁃ Opprettholde og styrke tiltaket Markagrense. Miljøpartiet De Grønne vil satse på tiltak som «Huset» i Florvåg, NattÅpent og lignende arrangement for ungdom på Askøy. Vi ser det som viktig at kommunen støtter lokalt initiativ innen kultur og frivillig arbeid, og kan være samarbeidspartner og pådriver. Samtidig ønsker vi en langsiktig plan der et større kulturhus (midt på øeyn) er sentralt.

⁃ Norge har som nasjon en del av et globalt ansvar i klimapolitikken, og som en stor oljenasjon har vi også et stort moraskl ansvar for å gjøre det vi kan for å løse klimaproblemet, og for å klare overgangen til et fornybart samfunn, trenger vi en sterk reduksjon i bruken av fossile energikilder. Askøy må være en kommune som tar miljøet på alvor, og da må vi ha en klimaplan som er mer enn et papir ordføreren tar frem og viser til den som spør!

⁃ De grønne vil ha en ambisiøs og forpliktende plan med konkrete og realistiske tiltak som gir reelle kutt i utslippene, og som også forbereder kommunen på en fremtid der det er fornybare energikilder som er det normale.

⁃ Vi vil ha større vern om naturområdene i hele kommunen, og en sterkere satsing på gjenbruk av gamle fabrikker og industribygninger, eller om det ikke er hensiktsmessig, så få de bort og erstattet av nye moderne bygg som er miljøvennlige og bygget for fremtiden. Store deler den planlagte utbyggingen til FRAMO i Florvåg ser ut til å komme i det som nå er et nydelig naturområde. Det skal de erstatte med asfalt, kontorbygning, og verkstedshall. Samtidig står størstedelen av gamle Monopol Hempel bygget til forfalls. Dette ligger en drøy kilometer unna, og vi tviler sterkt på om det ville hatt noen innvirkning på driften å flytte kontordelen dit. Derimot ville det ha fjernet nesten hele behovet for å omgjøre en liten skog til et industribygg. Miljøpartiet De Grønne onsker å benytte eksisterende industriområder fremfor å lage nye og på denne måten bevare natur og miljø.

Miljøpartiet De Grønne vil støtte tiltak som turstier, rasteplasser mm. slik at Askøy-folket kan få nyte vår flotte natur.

⁃ Fiskeoppdrettsannleggene i Askøy kommune må bli tette anlegg med full rensing av alle utslipp slik at de ikke forurenser omgivelsene. Noen politikere og også de som driver anleggene påstår at tette anlegg er noe som ligger langt frem i tid, at de er for dyre å bygge og drive, men det finnes allerede tette anlegg i Norge, og det er analyser som viser at både bygging og drift er økonomisk forsvarlig.

⁃ Vi ønsker at man fortsetter arbeidet med Markagrense, slik at vi får en fortsatt dialog med grunneiere, og andre involverte når det gjelder varig vern av områder på Askøy. ⁃ Det er flere typer forurensing enn luft- og sjøforrurensing. Økt industritetthet gir også mye ekstra støy, og det taes i altfor liten grad hensyn til dette. I tillegg krever ny industri ofte mer kraft, og De Grønne ønsker at i den grad det er mulig så skal strøm til industri legges i jord. ⁃ Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for å få til et godt og rimelig kollektivtilbud, for hele Askøy. Både buss og ikke minst Snarveien. Snarveien er et viktig ledd i å redusere privatbiltrafikken fra Kleppestø, og vi vil ha et utvidet tilbud, både på hverdagene, og også i helgene. ⁃

⁃ Vi vil arbeide for at kommunen i samarbeid med fylket skal få hele kommunen inn i bysonen for busstakst. I tillegg ønsker vi flere arbeidsruter mellom Kleppestø og de store arbeidsplass områdene.

Ellers vil Miljøpartiet De Grønne sikre skole og barnehage på Askøy gode vilkår (lærerstillinger, vedlikehold mm.), og få på bordet konsekvensene av de store budsjettkuttene som har vært gjort i de siste årene.