Fotocredit:

Et Åsane som tar vare på fremtiden

Hvordan kan Åsane få til en miljøpolitisk snuoperasjon hvor vi kutter klimautslipp og miljøbelastninger samtidig som vi bedrer livskvaliteten for  åsabuene? 

mai 18, 2017

Arild Hermstad, 1. kandidat for De Grønne i Hordaland
Fredrik Sundt Breien, leder for bydelslaget i Åsane

Dalaelven bør åpnes opp. Noe av elven er lagt i tunnel, og store deler av vassdraget trenger en kraftig opprensking der det passerer i det sentrale Åsane. Her går vi glipp av en stor mulighet. Elven kunne gitt liv til arealet mellom Arken og Åsane Senter, hvor det i dag kun er tilrettelagt for biler.

Vi har allerede et bra kollektivtilbud, og terminalen har bidratt positivt. Likevel er en bybane til Åsane nødvendig for å få enda flere til å velge kollektivt, for å få bedre forutsigbarhet for reisende, så vel som for utbyggingen av bydelen. De Grønne vil ha 80 prosent statlig finansiering av infrastruktur i byene, også i Bergen. Det gjør at vi kan få bygget banen raskere.

De Grønne er det eneste partiet som tar vårt nasjonale mål om ikke å ha økning i personbiltrafikken inn til byene på alvor. I Bergen bygges det nå nye fire-feltsveier mot sør, og Sotrasambandet kommer også til å gi økt kapasitet dersom det vedtas.
Planene om å bygge fire felt fra Vågsbotn til Arna vil gi økt kapasitet, og flere biler. Denne utviklingen må reverseres. De Grønne vil ha færre biler gjennom Åsane, og mindre behov for interne reiser med bil i bydelen. Da må kollektivløsningene skaleres opp, og ikke minst må det tilrettelegges for gående og syklende. I dag har disse trafikantgruppene svært dårlige kår. Bare det å krysse motorveiene er et stort prosjekt for mange.

På lang sikt bør deler av motorveien bygges inn under et grønt lokk, der vi kan utvikle et parkområde med god tilgang fra begge sider av lokket. Vi bør også se på om Arken kan endres til å romme kulturaktiviteter, læring og utdanning, og bli et hus for gründerskap, o.l. Kurturlivet bør forbedres for å gi oss i bydelen en sterkere stedsidentitet, og begrense behovet for å forlate Åsane for å gjøre hyggelige ting sammen.

Vi trenger å reetablere natur i bydelen, ikke bare Dalaelven, men også kulturlandskapene som må tas bedre vare på for ettertiden.

Bydelen vår har en fantastisk kystlinje, gode bomiljøer og flotte turmuligheter. Vi mangler grønne arbeidsplasser, en tydeligere identitet knyttet til kulturtilbud og et trivelig sentrum. Det er fullt mulig å gjøre noe med dette, men da må vi endre kurs, og erkjenne at vi ikke kan fortsette med en feilslått og tilfeldig politikk. Åsane har alle mulighet til å bli en sentral bydel i det grønne skiftet, og vi må skape enda bedre boområder, gjøre det enkelt å velge miljøvennlig transport, og satse på tiltak som gir bedre livskvalitet.