Fotocredit:

Gjennomslag for FNs Bærekraftmål i Hordaland og Vestland!

Fylkestinget i Hordaland mener at FNs bærekraftmål bør være overordnet og førende i arbeidet frem mot og i det nye Vestland fylkeskommune. Dette viktige vedtaket i fylkestinget kom etter innspill og en interpellasjon fra De Grønne i Hordaland.

oktober 4, 2018

Bærekraftig regional utvikling er nøkkelen til vår fremtidige velferd. Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål som Norge har forpliktet seg til, stiller svært store krav til omstilling og en samfunnsutvikling der velferdsgoder og offentlige tjenester ikke bidrar til å undergrave andres og fremtidens livsgrunnlag. Regionreformen er en unik mulighet for å gjennomføre endringer for et inkluderende, rettferdig og miljøvennlig samfunn, hvis vi tør å tenke nytt.

Alle fremtidige budsjett som blir lagt frem vil kunne måles ut fra bestemte indikatorer på hvor godt vi bidrar til å oppfylle bærekraftmålene, både nå og på sikt! De Grønne i Hordaland  skal nå gjøre denne jobben i egen organisasjon og sikre at vi legger til rette for at vi som politikere kan ta faglig begrunnet og gode valg for framtida.

Det er vår jobb som Vestland-politikere å bygge et nytt og fremtidsrettet fylke som greier å være samordner, tilrettelegger og bindeledd mellom staten og kommunene og som har klare mål for bærekraft samfunnet. Det kan gjøre oss enda bedre på noe fylkene allerede er god i klassen i – helhetlig samfunnsutvikling – og det vil kanskje også øke sjansen for at vi faktisk får de oppgavene som ekspertutvalget har tiltenkt oss.

Her er link til interpellasjonen

Natalia A. Golis på fylkestinget.

- Målet for Vestland bør være å skape et fylke som er i verdensklasse når det gjelder å drive bærekraftig samfunnsutvikling og konkretisere klimamålene.
De Grønne mener vi bør prøve å knytte tettere regional planstrategi og økonomistyringen til indikatorer fra FNs bærekraftsmål. Hordaland og nye Vestland bør bidra til å innfri tusenårsmålene og til en forankring av det grønne skiftet i alle sektorer, sier gruppleder og fylkesleder Natalia A. Golis.

- Regionreformen er en unik mulighet for å gjennomføre endringer for et inkluderende, rettferdig og miljøvennlig samfunn, hvis vi tør å tenke nytt!