Fylkesprogram til MDG Hordaland

Et grønt og mangfoldig Hordaland! 

Fylkesvalgprogram for Miljøpartiet De Grønne 2011-2015  

Dette er den første valgperioden i et nytt tiår der vi står ovenfor store globale og nasjonale utfordringer. Miljøspørsmål, naturvernspørsmål og spørsmål om hvordan vi skal forvalte ressursene våre på en best mulig måte må settes høyt på agendaen. Hordaland må også ta ansvar i en omfattende global dugnad, og Miljøpartiet De Grønne er partiet som setter grønn politikk høyest på agendaen.

Vårt mål er et medmenneskelig og inkluderende samfunn i økologisk balanse – et samfunn med økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. For å bygge et slikt samfunn trenger vi livskraftige lokalsamfunn, men også nytenkning.

Miljøpartiet De Grønne ønsker et samfunn med rom for mangfold og individuell livsutfoldelse; et åpent og frisinnet samfunn, der alle har mulighet til demokratisk deltagelse. Et slikt samfunn kan ikke redusere enkeltmenneskene til «klienter» eller «forbrukere», og den politiske debatten kan ikke reduseres til et spørsmål om «private» eller «offentlige» løsninger. Viktigere enn debatten om stat og marked er en diskusjon om hvordan vi skal ta vare på vår felles arv: natur, kultur, demokrati.

Livskraftige lokalsamfunn trenger livskraftig lokalt næringsliv. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge til rette for bærekraftige og miljøvennlige arbeidsplasser i innbyggernes nærmiljø. Det er ikke til å legge skjul på at fylkespolitikk er utfordrende. Fylkeskommunen har avgrensede budsjetter og kjerneoppgaver, og liten mulighet til å dra inn flere inntekter. På fylkesnivå – som så mange andre steder – handler politikk om å prioritere. Der andre partier kommer med himmelhøye løfter vil Miljøpartiet De Grønne kjempe for å ta vare på Jorden.

Gi din stemme til fremtidens Hordaland: et grønt og mangfoldig Hordaland!  

Ta vare på naturmangfoldet! 

Enkeltmennesket skal ha størst mulig innflytelse over innholdet i eget liv. Naturen setter likevel grenser for oss. For Miljøpartiet De Grønne er det avgjørende å ta vare på naturmangfoldet; både fordi det har verdi for oss mennesker og fordi naturen har egenverdi.

 Miljøpartiet De Grønne vil:

• arbeide for redusert utbyggingspress på naturarealer i Hordaland

• arbeide for satsning på energiøkonomisering og fornybar energi; ikke minst i fylkeskommunale bygninger og anlegg

• verne om naturverdier gjennom å arbeide for en aktiv og helhetlig naturforvaltning med fokus på å ivareta det biologiske mangfoldet

• arbeide for gode regionale planer for utbygging av fornybar energi, som sikrer både en aktiv satsning på fremtidens energiformer og ivaretaking av viktige natur- og friluftsressurser

• arbeide for et grønnere og mer miljøvennlig næringsliv

• arbeide for å ta vare på villaksen, også gjennom å arbeide for lukkede oppdrettsanlegg og strengere krav til fiskeoppdrett

• sette fokus på miljøvennlig ressursforvaltning

• ta vare på og verne om viktige friluftsområder

• sikre allemannsretten og allmennhetens tilgang til kyst, fjord og naturopplevelser

• arbeide for styrket jordvern

• arbeide for å få mer frivillig skogvern i Hordaland gjennom fylkeskommunal informasjonskampanje, med sikte på vern av artsrik skog.

• arbeide for utfasing av sitkagranfelt til fordel for naturlig vestlandsskog

• arbeide for at Hordaland blir et foregangsfylke i satsningen på ENØK, fornybar energi og klimaplaner i næringslivet

 

 Mangfold i næringslivet

Vestlandet og Hordaland trenger et kreativt og nyskapende næringsliv med langt flere grønne arbeidsplasser. Da er det viktig å slippe til gründere og småbedrifter. Deres muligheter er viktige for å ivareta bosetning i distriktene og for en god samfunnsutvikling. Et mangfoldig næringsliv trenger et mangfoldig samfunn.

Miljøpartiet De Grønne vil: 

• Stimulere til gründervirksomhet og flere grønne arbeidsplasser

• arbeide for at grønt næringsliv settes i høysetet innen den regionale næringsutviklingen, blant annet gjennom Business Region Bergen

• arbeide for økologisk landbruk

• stimulere bærekraftige, samvirkebaserte lokale og regionale virksomheter som tar utgangspunkt i lokale og regionale ressurser

• arbeide for å motvirke maktkonsentrasjon og sentralisering

• arbeide for et aktivt anti-korrupsjonsprogram rettet mot norsk næringsliv og norske politikere

• arbeide for åpenhet og rent spill i næringslivet og i fylkeskommunens forhold til næringslivet

• stimulere til dialog og samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer

• arbeide for at norsk tradisjonsmat, ivaretaking av kulturlandskap og lokale kulturtilbud prioriteres høyt

• arbeide for god infrastruktur basert på miljøvennlige løsninger som buss og bane

• arbeide for et inkluderende arbeidsliv

• omprioritere bevilgningene til Hordaland Olje og Gass til ENØK tiltak og fremming av fornybar energi.

 

Mangfold i skolen 

Et mangfoldig skoletilbud er et inkluderende skoletilbud. Miljøpartiet De Grønne ønsker videregående utdanning som gir alle muligheter; uavhengig av om de er flinke i matematikk, har grønne fingre eller trives best med motorolje. En slik skole kan ikke være «lik for alle», men må ta utgangspunkt i enkeltelevens forutsetninger og ønsker, samt i lokale og regionale behov og utfordringer.

Miljøpartiet De Grønne vil:

• at den offentlige skolen skal være bærebjelken i den videregående skolen, med ikke-kommersielle friskoler som supplement

• at det legges til rette for at elever som går ut av grunnskolen får et reelt valg mellom å gå ut i arbeidslivet for kortere eller lengre tid, eller å ta videregående utdanning

• arbeide for sterkere innslag av elevdemokrati i skolene, der elevene får reell medbestemmelsrett

• priotere elevers rett til å gå på en skole i nærområdet, men ivareta muligheten til å søke på andre skoler

• sette fokus på innemiljø og sosialt miljø • styrke opplæringen innen konfliktløsning

• arbeide for mer fleksible inntaksregler til forskjellige studieretninger

• arbeide for utvidet samarbeid mellom videregående skoler, samfunn og næringsliv

• søke å styrke muligheten for internasjonal utveksling av både elever og lærere

• gi enkeltskoler frihet til å velge undervisningsmetoder • arbeide for flere skolehager

• søke å styrke rådgivertjenesten og skolehelsetjenesten

 

Mangfold i kulturlivet

Miljøpartiet De Grønne ser på det å kunne uttrykke og engasjere seg i kulturlivet som en menneskerett. Samtidig som vi mener at fellesskapet aktivt skal støtte kultur og idrett, ønsker vi et kulturliv som i seg selv er fritt og uavhengig. Den fylkeskommunale kulturpolitikken må ta utgangspunkt i et ønske om å hindre ensretting. Et fritt og aktivt kulturliv skaper møteplasser, og bidrar dermed til et inkluderende samfunn. De Grønne ønsker gjerne nye kulturhus velkommen, men anser at det er viktigere å ta vare på lokale og regionale kulturminner og friluftsområder.

Miljøpartiet De Grønne vil:

• ha fokus på mangfold i kulturpolitikken

• prioritere barne- og ungdomsidretten og breddeidrett

• prioritere støtte til frivillige organisasjoner

• fokusere sterkere på friluftsliv og stimulere til ikke-organisert idretts- og kulturvirksomhet

• la frivillige organisasjoner bruke fylkeskommunale bygg og anlegg kostnadsfritt

• søke å utvide tilbud som «den kulturelle skolesekken» og «den kulturelle spaserstokken»

• styrke tilbudet til ungdom som ønsker å kombinere utdanning og idrett

• arbeide for å ivareta muligheten til gode naturopplevelser knyttet til idrett

• arbeide for fylkeskommunale initiaver for turveier, turstier o.l. på tvers av kommunegrenser. Vi vil også fokusere på de frivillige organisasjonens arbeid

• arbeide mot utbygginger som ødelegger verdifulle kulturminner og / eller friluftsområder

• søke å styrke bibliotektilbudet, og ivareta distriktsvennlige bibliotektilbud som bokbåten

 

Et sunt mangfold

Helsetjenestene er i dag i stor grad et statlig ansvar via helseforetakene, men fylkeskommunen må stille klare krav til og arbeide for et godt tilbud for våre innbyggere. Tannhelse er fremdeles et fylkeskommunalt ansvar. Slik Miljøpartiet De Grønne ser det er tannhelse viktig for generell helse og velvære; og tilgjengelighet til det offentlige tannhelsetilbudet er avgjørende. Minst like viktig er imidlertid det forebyggende helsearbeidet. Et grønt og mangfoldig Hordaland vil også være et sunnere Hordaland. Vi ønsker å legge til rette for friluftsliv, vil styrke barne- og ungdomsidretten og vil gjøre det enklere å være syklist i Hordaland. Vi vil også arbeide for at fylkeskommunale institusjon gir mulighet til et sunt og mangfoldig kosthold.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

• sette fokus på forebyggende helsearbeid

• sette fokus på innemiljø

• arbeide for økt bruk av økologisk mat og miljøvennlig sjømat i fylkeskommunale institusjoner

• arbeide for flere bilfrie sentrumsgater og bedre luftkvalitet i Bergen

• arbeide for tilgang på vegetariske alternativer i fylkeskommunale institusjoner

• legge til rette for økt fysisk aktivitet, gjennom å satse på idrett og friluftsliv

• prioritere gang- og sykkelveier høyt • søke å styrke helsetjenesten i den videregående skolen

• arbeide for god tilgang til det offentlige tannhelsetilbudet • styrke det forebyggende tannhelsearbeidet

• sette fokus på psykisk helse og rusomsorg i arbeidet ovenfor staten

• Jobbe for at folk med psykiske vansker skal få best mulig hjelp i sitt nærmiljø også utenfor instutisjon.

 

Samferdsel for fremtiden: Et mangfoldig kollektivtilbud! 

Miljøpartiet De Grønne ser det som et gode å kunne reise for å se andre folk og steder. Ordinær reising i jobbsammenheng er et nødvendig onde som kan og bør reduseres. Varetransport kommer i en mellomstilling, der mye er positivt og mye er overflødig. Den samlede trafikken er i dag en trussel mot natur, liv og helse, noe luftforurensningen i Bergen i de siste to vintrene er en dramatisk illustrasjon på dette. Samferdselspolitikk må også være miljøpolitikk. Den grønne samferdselspolitikken handler om å redusere transportbehovet, om å ta i bruk ny teknologi og om legge til rette for et godt og mangfoldig kollektivtilbud.

Miljøpartiet De Grønne vil:

• alltid prioritere sykkel, buss og bane foran personbilisme og flytransport

• arbeide for utvidelse av Bybanen til Flesland, Åsane, Loddefjord og Fyllingsdalen så raskt som mulig, og deretter også til nabokommuner

• arbeide for vesentlig billigere kollektivtransport, både enkeltreiser og periodekort

• gå imot nye store veiprosjekter der kollektivløsninger utgjør et reelt alternativ

• arbeide mot ny «oljevei» mellom Nordhordland og Øygarden

• prioritere nærmiljø- og sikkerhetstiltak i veipolitikken, f.eks. rassikring og tuneller bak sentrumsområder

• arbeide for at by- og tettstedsutvikling baserer seg på redusert daglig behov for privatbil

• arbeide for at fylkeskommunen går over til kjøretøyer basert på alternative drivstoffer, blant annet elektriske biler

• innføre veiprising (f.eks. rushtidsavgift) i takt med forbedring av kollektivtilbudet, slik at det blir dyrere å bruke bil der det finnes alternativer

• arbeide for redusert reisetid på Bergensbanen, gjennom forbedring av Vossabanen og bygging av Ringeriksbanen.

• arbeide for styrket kollektivtilbud til sjøs • arbeide for å fjerne anbudssystemet i bussdriften

• arbeide for miljøvennlig fergedrift, f.eks. med bruk av elektriske ferger

• arbeide for gratis ferge for passasjerer • arbeide for bedre reisetilbud med båt til England, Danmark og andre land

• arbeide for at kollektivholdeplasser og terminaler skal ha tilstrekkelig skjerming mot vær og vind, samt oppdatert og informativ ruteopplysning.

• arbeide for at kjøretøy som går på biogass eller elektrisitet skal prioriteres ved tildeling av drosjeløyver

• arbeide for å erstatte veisalt med alternativer som grus, oppvarmet sand og treflisprodukter, i kombinasjon med bedre brøyting.

 

Hordaland – en mangfoldig region i en mangfoldig verden 

Mange av utfordringene Hordaland står ovenfor – ikke minst miljøutfordringen – er også utfordringen man møter andre steder i verden. Miljøpartiet De Grønne er medlem av det europeiske grønne partiet European Green Party, samt av det globale grønne nettverket Global Greens. Som grønt parti har vi et internasjonalt fokus, også i fylkespolitikken.

Miljøpartiet De Grønne vil: 

• arbeide for etablering av vennskapsregioner/fylker i andre deler av verden

• arbeide for at informasjon om EØS- og EU-prosesser som påvirker Hordaland blir gjort lettere tilgjengelig

• arbeide for sterkere samarbeid med regioner i andre land, med vekt på nord-sør-relasjoner

• søke å styrke muligheten for internasjonal utveksling av både elever og lærere i den videregående skolen

• arbeide for styrket informasjonsarbeid om europeiske utdannings- og forskningsprogrammer

• arbeide for å sette internasjonal solidaritet høyere på agendaen, blant annet gjennom satsning på rettferdig handel (fairtrade)

• arbeide for bedre reisetilbud med båt til England, Danmark og andre land • arbeide for en ikke-diskriminerende kulturpolitikk

• arbeide for god norskundervisning og morsmålsundervisning for hordalendinger av innvandrerbakgrunn, både i og utenfor den videregående skolen

• ha fokus på nasjonale minoritetsgruppers, som samenes, rettigheter i Hordaland

• arbeide mot rasisme

• arbeide for Hordaland som erklært atomvåpenfri sone