Kampen mot plastforurensning

Hordaland som foregangsfylke i kampen for å verne havet mot plastforurensning

 

 

februar 27, 2018

Resolusjon vedtatt på Hordaland MDG sitt årsmøte 24.2.2018

Marin forsøpling er en av vår tids største miljøproblemer. Hvert år havner anslagsvis 8 millioner tonn plast i havet. Hvis dagens utvikling fortsetter, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050, ifølge en rapport fra World Economic Forum. Plastavfall kan bli værende i miljøet i hundrevis av år, til skade dyr og mennesker.

En fersk forskningsrapport gjengitt i Science viser at plastforurensning utgjør en stor trussel for korallrev og andre sårbare marine økosystemer. Når plasten brytes ned blir den til mikroplast. Slike små plastpartikler som havner i havet, kan gi økt spredning av miljøgifter, og de kan tas opp i næringskjeden til dyr, fugl, fisk og mennesker med skadevirkninger som vi i dag ikke har oversikt over.

For ett år siden måtte en gåsenebbhval avlives etter å ha drevet i land på Sotra. Magen var stappfull av plast. Rundt én million sjøfugl og 100 000 sjøpattedyr dør hvert år på grunn av plast i havet. Mens 4 av 40 sjøhester hadde rester av plast i magen i 1988, fant forskere i 2013 plast i magen hos 35 av 40 sjøhester. Nylig ble det oppdaget at 1 av 3 torsk i havnebassenget utenfor Bergen hadde plast i magen.

Hordaland har flere av landets mest kompetente marine forskningsinstitusjoner, flere havrelaterte næringsklynger, med Bergen som marin hovedsete og vertskap for et mangfold av næringer som er avhengige av rene hav. Alle kommunene i Hordaland har kystlinje, i tillegg har vi mange viktige innsjøer, elver, vassdrag og fjordsystemer som er av nasjonal og internasjonal betydning. Hordaland bør derfor gå foran i arbeidet mot marin forsøpling.

Det gjøres altfor lite for å begrense plastforurensning i Norge. Selv om Stortinget skal behandle flere forslag under behandlingen av Avfallsmeldingen den 27.2. så er forslagene som har blitt foreslått fra komiteen fortsatt utilstrekkelige for å få bukt med plastforsøplingen. Derfor mener vi at kystregionen vår må gå foran i arbeidet for å ta vare på havet og få bort forurensning som truer matfatet vårt.

Hordaland Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Legge til rette for at enda flere frivillige aktører kan gjøre en innsats for opprydding av marint søppel, for eksempel tiltak som «Adopter en strand» «Strandryddedagen” og lignende.

2. Gi økt støtte aktører som vil fiske og dykke etter «spøkelsesgarn» og andre fiskeredskaper som er forlatt og står i sjøen.

3. Bidra til flere tilskuddsordninger for innlevering av marint søppel.

4. Øke innsatsen med å ta opp flytende avfall fra sjøen, samt kartlegge omfanget av avfall på sjøbunnen ved hjelp av undervannsdroner.

5. Ta initiativ til et samarbeid med fiskernes organisasjoner og fiskeribedrifter i fylket for å etablere merkingssystemer og bedre rutiner for å hindre at fiskeredskaper og utstyr fra fiskeriene blir marin søppel.

6. Ta initiativ til et samarbeid med oppdrettsnæringen i fylket for å sikre flere og bedre forebyggende tiltak mot marin forsøpling og utfordre bransjen til å delta aktivt i opprydningstiltak for å holde havet fritt for plast.

7. Ta initiativ overfor kommunene for å få til en utfasing av miljøfiendtlige gummigranulater i fylket innen 2020. I tillegg må kommunene gå i dialog med idrettslag og organisasjoner for å etablere straks-tiltak for oppsamling av granulat på avveie.

8. Øke bevilgningene til veivasking på fylkesveiene, og stimulere til valg av metoder for veivasking som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast.

9. Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kostnadseffektiv måte.

10. Gjøre det enklere å melde fra om marin forsøpling, for eksempel ved å bidra til et felles system for alle kommuner i fylket for å melde fra om avfall på avveie.

11. Ta initiativ for å opprette en frivillig tjeneste som står i beredskap før og etter ekstremvær for å forebygge at avfall kommer på avveie, og for å rydde opp etter flom, kraftige stormer og annet ekstremvær som bidrar til at avfall kommer på avveie og havner i sjøen. Det er også viktig å styrke Skjærgårdstjenesten for å bidra i dette arbeidet.

12. Legge til rette for at alle fylkeskommunens virksomheter kildesorterer plastavfall, og jobbe for at staten endre avfallsforskriften slik at det blir lovpålagt for næringsaktører å sortere plast.

13. Stille krav til bruk av bioplast og resirkulerbar plast i fylkeskommunens innkjøp, og fase ut bruk av ikke-nedbrytbar engangsplast, plastposer og engangsbestikk i alle fylkets virksomheter innen 2020.

14. Ta initiativ til samarbeid med landbruksnæringen slik at alt plastavfall fra landbruket samles inn og resirkuleres.

15. Innrette SMIL tilskuddsordningen mot etablering av kantvegetasjon i landbruket for å hindre avrenning til elver og bekker.

16. Stille krav til alle leverandører, dvs byggherrer, entreprenører, håndverkere, m.m. som utfører arbeid for fylkeskommunen om at de skal ha rutiner som sørger for at null avfall kommer på avveie på byggeplasser og i oppdrag utført for noen av fylkets virksomheter.

17. Bidra til å få i gang pilotprosjekter i samarbeid med seilforeninger og båthavner om miljøvennlig båtvask, som reduserer behovet for forurensende bunnstoff.

18. Løfte plastforsøpling i internasjonale samarbeidsarenaer hvor fylket deltar.

19. Ta initiativ til at Hordaland blir vertskap for en stor internasjonal konferanse for å følge opp nullvisjonen mot marin forsøpling som ble vedtatt i desember 2017.

20. Jobbe for at nye internasjonale og nasjonale kompetansesentre og forskningssentre etableres i Hordaland for å forsterke den eksisterende kompetansen som finnes i regionen.

Fremmet av:
Arild Hermstad, Thor Haakon Bakke, Natalia A. Golis, Karina Garnes Reigstad