Økologisk laks er miljøskadelig svindel !

Vi vil på det sterkeste fraråde folk å kjøpe såkalt økologisk laks. Bare lukkede oppdrettsanlegg ser i tilstrekkelig grad ut til å løse de sammensatte problemene som fiskeoppdrettsnæringen står for. Av den grunn har vi gått til valg på å arbeide for nettopp lukkede fiskeoppdrettsanlegg. Kommersielt oppdrett av laks, ørret, torsk og kveite har i likhet med pelsdyroppdrett helt uholdbare tilstander når det gjelder dyre/fiskevelferd. Store mengder lakselus som spiser seg gjennom skinnet er et av problemene. Et annet er vaksiner og medikamenter. Trippelvaksinen som brukes gir fisken sammenvoksninger i buken. For å fjerne lakselus blir fisken blant annet badet i nervegifter.

Et eksempel om såkalt økologisk laks er denne lenken: http://okologisk.no/artikler/2011/okologisk-aquakultur-kan-bli-rene-gullgruven

Den siste faglige oppdatering fra Havforskningsinstituttet,  viser at særlig sjøørret har vært utsatt i år, men at også utvandrende smolt i vår har møtt lakseluseveggen i noen regioner. Dette til tross for økt bruk av leppefisk og for lus ugunstig klima. Det er lett å glemme sjøørreten i alt fokuset på villaksen. http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2011/september/sjoorret_hardt_rammet_av_lakselus/nb-no  Konsekvensen av dette er høy oppdrett-/menneskeskapt dødelighet på sjøørret og laksesmolt i de mest utsatte områdene. Det gode lakseinnsiget mange steder i år er gledelig. Imidlertid er det tvil om mye av dette er villaks, eller rømt oppdrettssmolt som har overlevd havvandringen. Slik laks vil ikke ha ytre kjennetegn på oppdrett. Det blir nå tatt bukananlyser for å eventuelt finne indre organskader som resultat av vaksinering for å fastslå opphav. Ifølge havforskningsinstituttet så gjør mye lakselus og rømt oppdrettslaks at det er moderat eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett fra Rogaland til og med Finnmark er i konflikt med miljømålene i bærekraftsstrategien www.imr.no/nyhetsarkiv/2011/oktober/lus_og_romming_gir_redusert_berekraft/nb-no

5 grunner til at såkalt økologisk lakseoppdrett er miljømessig uforsvarlig. I økologisk lakseoppdrett skal det i utgangspunktet ikke brukes kjemikalier til avlusning. Derfor brukes det mer leppefisk som spiser lakselus i stedet. Det fører til andre problem.

1. Havforskningen har mangelfull vitenskapelig kunnskap om leppefisk, jamfør svar på forespørsel fra fiskeripolitisk talsmann Frode Strønen. Dermed brytes grunnforutsetningen for å være «økologisk». I år er det i mangel på kunnkap iverksatt freding i gyteperioden for å hindre ev. uheldig bestandspåvirkning av den sterke økningen i beskatningen. Resultatet av fredningen er at leppefisk seint i tilstrekkelige mengder ble tilgjengelig for avlusning.

2. Leppefisk er ikke aktiv ved lave temperaturer, med unntak av berggylt, som det er svært begrensede mengder av. Det betyr av der er en lang periode med gyting av luselarver til de frie vannmassene om våren før leppefisk blir funksjonell. Luselarver overlever 30 døgn jamfør laboratorieforsøk. uten vertsfisk. www.imr.no/temasider/parasitter/lus/lakselus/90682/nb-no Dette er mulig forklaring på at lusemengden i sjøen øker med ditto kritisk påslag på særlig sjø-ørret, selv om lus på laks i merd har vært lave fra ettersommeren og utover. 3. Leppefisk dør som følge av å bli brukt til avlusning. Dyre-etisk er det i strid med benevnelsen økologisk.

4. «Økologisk» oppdrett endrer ikke andre problem som lekkasje av fôr, som har negative effekter på blant annet kvaliteten på sei.

5. «Økologisk» oppdrettere er pålagt å bruke kjemiske avlusningsmidler i samordnet regional avlusing dersom Mattilsynet pålegger det.

Konsekvensen av at luselarver overlever i 30 døgn uten vert, som er systematisk tilsidesatt av Mattilsynet, er følgende:

1. Voksen, kjønnsmoden hunlus overlever på laksefisker om vinteren, men med lavere gytefrekvens enn i sommerhalvåret.

2. Siden mengen av naturlig forekommende laksefisker i fjordsystemene om vinteren er lavt, forekom det omtrent ikke kjønnsmoden hunlus i naturlig tilstand om våren tidligere da smolt vandret ut.

3. Med over 100 millioner oppdrettslaks i sjøen året rundt er det skapt et nytt økosystem med nærmest «uendelig» bedre forutsetninger for lakselusreproduksjon.

4. Voksen lakselus i oppdrettsmerdene gyter om vinteren/våren før oppdretterne blir pålagt kjemisk avlusing og/eller får tilgang til leppefisk..

5. Mange av disse luselarvene overlever lenge nok i frie vannmasser til å slå seg på utvandrene villakssmolt som skal til havs eller sjøørret som vandrer fra elv til fjord for beitesesong.

6. Lave lakselustall i merdene etter kjemisk våravlusing og når leppefisk blir virksom reflekterer derfor ikke de reelle livsbetingengelsene for villfisk. Artikkelen er forfattet av Frode Strønen

 

Artikkelen er forfattet av Frode Strønen