Temagrupper for høringssvar på nasjonalt program

september 2, 2016

Redaksjonskomiteer for høringsuttalelse fra Hordaland
og oversikt over hele arbeidsprogrammet

Kontaktpersonene utgjør redaksjonskomiteen og har ansvaret for at det lages høringsuttalelse på sitt kapittel inne angitte tidsfrister.

 

 • Grønne muligheter – Oppsummerings og innledningskapittel
  Undertemaer: Tiden er nå, det grønne skiftet, velferd for fremtidige generasjoner
  Kontaktperson høringsuttalelse: Per Hjalmar Svae,  Tlf: 41662590 E-post: persvae@online.no
 • Vårt livsgrunnlag:
  Undertemaer: Natur og biomangfold, klima, forurensning og miljø, dyrevelferd.
  Kontaktperson høringsuttalelse: Petter Espeland, Tlf: 90846853, E-post: petteres@gmail.com
 • Grønn økonomi
  Undertemaer: Grønne styringsprinsipper, skatter og avgifter, internasjonal handel, eierskap, grønt næringsliv, teknologi og innovasjon, verdiskaping i hele landet, olje og gass, jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri, kunnskapsløft for naturkartlegging, energi.
  Kontaktperson høringsuttalelse: Bjørn Sandvik, Tlf: 45889078, E-post: bjorn.sandvik@econ.uib.no
 • Demokrati og deltakelse
  Undertemaer: Livskraftige kommuner og regioner, et levende folkestyre, Lobbyregister for Stortinget, medier og offentlighet, sivilsamfunn og frivillighet, digitale rettigheter, et digitalt Norge.
  Kontaktperson høringsuttalelse: Svein Skotheim, Tlf: 90779662, E-post: svein.skotheim@gmail.com
 • Skole og kompetanse
  Undertemaer: Barnehager, skole og grunnkompetanse, fag- og yrkeskompetanse, forskning og høyere utdanning, kompetanse for det grønne skiftet, økt forskning på ren økonomi og sirkulær økonomi
  Kontaktperson høringsuttalelse: Janne Midtbø, Tlf: 91324073, E-post: jannekm@online.no
 • Arbeid og velferd
  Undertemaer: Arbeidslivet, velferd og inkludering, aktivt seniorliv.
  Kontaktperson høringsuttalelse: Gunnar Kvåle, Tlf: 41479180, E-post: gunnar.kvale@cih.uib.no
 • Frihet og mangfold
  Undertemaer: Oppvekst og familie, likestilling, livssyn, integrering.
  Kontaktperson høringsuttalelse: Kristin Hammerås, Tlf: 92019629, E-post: kristin.hammeras@mdg.no
 • Kultur
  Undertemaer: Kunst og opplevelse, friluftsliv og idrett, språklig mangfold, kulturarv.
  Kontaktperson høringsuttalelse: Paul Richard Johannessen, Tlf: 98547497, E-post: psilentfilm@gmail.com
 • Helse og omsorg
  Undertemaer: Folkehelse, helsevesenet, psykisk helse, omsorg og rehabilitering, ruspolitikk
  Kontaktperson høringsuttalelse: Mona Høgli, Tlf: 95890468, E-post: Monahogli@gmail.com
 • Areal og transport
  Undertemaer: Arealbruk og planlegging, boligpolitikk, sykkel og gange, kollektivtransport og jernbane, veitrafikk, lufttransport, gods på sjø og bane.
  Kontaktperson høringsuttalelse: Joakim Kyrre Myklebust, Tlf: 99455904, E-post: joakim.myklebust@gmail.com
 • Justis og beredskap
  Undertemaer: Forebygging, kriminalitet, rettsikkerhet, beredskap
  Kontaktperson høringsuttalelse: Øyvind Strømmen,  Tlf: 41008595, E-post: oyvindstrommen@gmail.com
 • Norge i verden
  Undertemaer: Fred og internasjonal konfliktløsning, forsvar, migrasjon og asylpolitikk, internasjonal solidaritet, Europapolitikk.
  Kontaktperson høringsuttalelse: Ingrid Fjellberg, Tlf: 47717691 E-post: ifjellberg@gmail.com
 • Vestlandsfokus på partiprogrammet – Hva er viktigst for oss?
  OBS! Dette er ikke et kapittel i arbeidsprogrammet, og dette perspektivet må derfor inn i høringsuttalelsene på de andre kapitlene. Men MDG Bergen vil ha et eget møte på dette emnet. Kontaktperson: Per Hjalmar Svae, Tlf: 41662590 E-post: persvae@online.no
  Undertemaer dette berører, bl.a.: Energi, havbruk, maritim sektor, turisme, grønt skifte, oljearbeidsledighet og næringslivsnedgang, hydrogen som energibærer og anvendelse av hydrogen, grønt skifte i transportsektoren, klimatilpassing (ras, flom, hus, vei, bane mv.), landbruk, byplanlegging og arealutvikling i stjerneformede byer og tettsteder, Bergensbanen 4 timer, evt. hengebane Bergen – Stavanger?, klima og byggforskrifter.